HCL nr. 131 din 30.05.2018

  0
  1267

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 131 din 30.05.2018

  privind încheierea unui Acord de asociere

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 10326 din 29.05.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 10327 din 29.05.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

  Văzând avizul favorabil nr. 67 din 30.05.2018 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 131 din 30.05.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10401 din 30.05.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

  În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, precum şi art. 45 şi 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Acordul de asociere dintre Municipiul Roman și Camera de Comerț și Industrie Neamț pentru organizarea Târgului Expofashion – ediția a III-a, la Roman, în perioada 6–10 iunie 2018, în Piața Roman-Vodă, nr. 1, conform anexei la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele necesare cheltuielilor cuprinse în acordul sus menţionat.

  Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Petru FARCAȘI

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU