HCL nr. 130 din 30.05.2019

  0
  953

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 130 din 30.05.2019

  privind modificarea articolului 2 din H.C.L. nr. 110 din 07.09.2010

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Analizând expunerea de motive nr. 10067 din 24.05.2019 înaintată de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 10068 din 24.05.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică și de Investiții;

  Văzând avizul favorabil nr. 54 din 30.05.2019 al Comisiei pentru buget – finante, avizul favorabil nr. 130 din 30.05.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 10399 din 30.05.2019 al Secretarului municipiului Roman;

  Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

  În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “a” și “d”, alin. 6, lit. “a”, pct. 13, ale art. 45, alin. 2, lit. “a”, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215 / 2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea articolului 2 din H.C.L. nr. 110 din 07.09.2010, care va avea următorul conținut:
  Art. 2. Se aprobă tarifele :

  • Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la cald 159 lei/mp;
  • Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la rece 252 lei/mp;
  • Desfacere si montare borduri mari 106 lei/ml ;
  • Desfacere si montare borduri mici 61 lei/ml ;
  • Refacere trotuare cu mixturi asfaltice executate la cald 87 lei/mp ;
  • Refacere trotuare cu beton de ciment 101 lei/mp ;
  • Refacere trotuare cu pavele noi 99 lei/mp;
  • Refacere trotuare cu pavele refolosibile 77 lei/mp. ”

  Art. 2 Prezenta hotărâre intra în vigoare la data de 01.06.2019, dată la care H.C.L. nr. 178/16.12.2010 de abrogă.

  Art. 3 Primarul Municipiului Roman prin Directia Tehnica și de Investiții va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului municipiului Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ioana Roxana IORGA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU