HCL nr. 129 din 30.05.2019

0
HCL nr. 129 din 30.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 129 din 30.05.2019

privind completarea anexei 1 la H.C.L. nr. 111/2010, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în Municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 9957/23.05.2019 iniţiată şi înaintată de către dnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 9960 din 23.05.2019, întocmit de către Serviciul Autorizari Comercial, Transport;

Văzând avizul favorabil nr. 34 din 30.05.2019 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 129 din 30.05.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10399 din 30.05.2019 de Secretarul municipiului Roman.

Având în vedere prevederile O.G. nr. 99/2000 aprobată prin Legea nr. 650/202 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, ale Legii. nr. 12/1990R privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite cu modificările ulterioare, ale H.G. nr. 384/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, ale H.G. nr. 1454/2004 pentru probarea criteriilor de implementare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţa mare şi definirea structurilor de vânzare, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (actualizată), precum şi ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. “d” şi ale alin. 6, lit. “a”, pct. 11 şi 16, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 111/2010 – Regulamentul privind organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în Municipiul Roman, cu art. 191, care va avea urmatorul conținut:
Art.191. TRICICLETE, AUTOSPECIALE, AUTOUTILITARE, SAU ALTE TIPURI DE UNITĂŢI MOBILE DESTINATE DESFĂŞURĂRII DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE;

(1) Comerţul ambulant, permanent sau sezonier/ocazional se desfăşoară de către comercianţi autorizaţi conform prevederilor legale, pe raza municipiului Romn, în baza unui acord de amplasare temporară pe domeniul public sau privat al Municipiului Roman.
(2) Produsele care pot fi comercializate ambulant, stradal sunt:

  • cărti, reviste, ziare, vederi, loz-în-plic, articole artizanale, gablonţuri, tablouri; – produse de panificaţie, patiserie (expuse în vitrine de protecţie speciale, în condiţii igienico-sanitare corespunzătoare);
  • hot-dog, pop-corn, vată de zahăr, îngheţată, băuturi răcoritoare, ceai, cafea (prin automate/dozatoare specializate, în rulote, triciclete, autospeciale, autoutilitare sau alte tipuri de unităţi mobile, în condiţii igienico-sanitare corespunzătoare);
  • flori, legume, fructe (în condiţii igienico-sanitare corespunzătoare);
  • mărţişoare, felicitări, alte produse specifice sărbătorilor tradiţionale şi un sortiment restrâns de produse industriale, cu respectarea prevederilor legale. ”

Art. 2 Primarul Municipiului Roman prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului Mnicipiului Roman, persoanelor si autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU