HCL nr. 130 din 26.06.2020

0
HCL nr. 130 din 26.06.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 130 din 26.06.2020

privind darea în administrare a unor bunuri imobile (construcţii şi terenuri), aparţinând domeniului public al Municipiului Roman, către Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 12.134 din 24.06.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 12.153 din 25.06.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică – B.E.P.A.P.;

Văzând avizul de legalitate nr. 12229 din 26.06.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 52 din 26.06.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 131 din 26.06.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • prevederile O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local;
  • prevederile H.G. nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective;
  • prevederile H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
  • prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
  • prevederile art. 286, alin (1) și alin. (4), ale art. 289 și art. 290 precum și ale art. 298-301 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
  • prevederile art. 867-870 din Codul Civil ce reglementează ca normă generală exercitarea dreptului de administrare asupra proprietăţii publice a autorităţilor administraţiei publice locale;

Luând în considerare prevederile art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art 139, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă darea în administrare a bunurilor imobile (construcţii şi terenuri) – aparţinând domeniului public al municipiului Roman, în care îşi desfăşoară activitatea unitățile sanitare publice – către Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, conform anexei nr. l, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Darea în administrare a bunurilor imobile (construcţii şi terenuri) precizate la art. 1/anexa nr. 1, se va face pe bază de contract de dare în administrare ce se va încheia între Municipiul Roman, în calitate de proprietar al bunurilor imobile mai sus prezentate şi Spitalul Municipal de Urgență Roman.

Art. 3 Se aprobă contractul de dare în administrare prevăzut în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman şi serviciile specializate să semneze contractul de dare în administrare şi actele adiţionale ulterioare care vor fi încheiate cu Spitalul Municipal de Urgență Roman;

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman prin Direcția Juridică și Administrație Publică şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi Spitalul Municipal de Urgență Roman;

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al Municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU