HCL nr. 131 din 26.06.2020

0
HCL nr. 131 din 26.06.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 131 din 26.06.2020

privind acordul expres al municipiului Roman referitor la mentinerea destinației obiectivului de investiții ”Reabilitare, modernizare și dotare Stație centrală de sterilizare – Spitalul Municipal de Urgență Roman, jud. Neamț”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 12.154 din 25.06.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 12.170 din 25.06.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică – B.E.P.A.P.;

Văzând avizul de legalitate nr. 12229 din 26.06.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 53 din 26.06.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 132 din 26.06.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere dispoziţiile O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local;

Luând în considerare prevederile art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „d” și lit. ”f” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se exprimă acordul expres al municipiului Roman, în calitate de proprietar, privind asumarea în solidar cu Spitalul Municipal de Urgență Roman, în calitate de administrator al imobilului, a întreținerii și menținerii destinației pe o perioadă de minimum 15 ani a obiectivului de investiții ”Reabilitare, modernizare și dotare Stație centrală de sterilizare – Spitalul Municipal de Urgență Roman, județul Neamț”.

Art. 2 Se da mandat Primarului Municipiului Roman sa semneze în numele și pentru municipiul Roman toate documentele și înscrisurile necesare exprimării acordului prevăzut la art. 1.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU