HCL nr. 129 din 26.06.2020

0
HCL nr. 129 din 26.06.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 129 din 26.06.2020

privind punerea în aplicare a sancțiunilor corespunzătoare, ca urmare a rămânerii definitive a Raportului de evaluare a Agenției Naționale de Integritate nr. 29376/G/II/12.07.2016, cu privire la încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către dlui Lucian-Ovidiu Micu – în calitate de consilier local/viceprimar al Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere :

 • Referatul de aprobare nr. 12169 din 25.06.2020 al dnului consilier local Constantin Ghica, cu privire la proiectul de hotărâre, în calitate de iniţiator;
 • Raportul de specialitate nr. 12232 din 26.06.2020 al Direcției Juridice și Administrație Publică, privind punerea în aplicare a sancțiunilor corespunzătoare, ca urmare a rămânerii definitive a Raportului de evaluare a Agenției Naționale de Integritate nr. 29376/G/II/12.07.2016 cu privire la încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – în calitate de consilier local/viceprimar;
 • Referatul nr. 8360 din 11.05.2020, întocmit de Secretarul General al municipiului Roman, cu privire la nelegalitatea emiterii unui ordin al prefectului cu privire la constatarea încetării de drept a mandatului de viceprimar;
 • Raportul de evaluare nr. 29376/G/II/12.07.2016 al Agenției Naționale de Integritate rămas definitiv în baza Deciziei nr. 1747/02.04.2020, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 533/32/2016;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 230/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Roman, județul Neamț, modificata prin H.C.L. nr. 71/2020;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 66/26.06.2012 privind alegerea viceprimarului;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 131/24.06.2016 privind alegerea Viceprimarului municipiului Roman;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 12229 din 26.06.2020 dat de către Secretarul General al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 29 din 26.06.2020 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 130 din 26.06.2020 al Comisiei juridice;

În conformitate cu :

 • prevederile art. 25 și art. 26, alin. (1) lit. h) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Legii nr. 54/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;
 • prevederile art. 87 – art. 90, art. 91 alin. (1) – alin. (11) şi alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată;

În temeiul prevederilor art. 5, lit. ee), art. 75, art. 84, art. 105, alin. (1), art. 106, alin. (1) şi alin, (3), art. 129, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. a), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197 – art. 200, art. 231 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se constată că starea de incompatibilitate a domnului LucianOvidiu Micu, în calitate de viceprimar, reţinută în Raportul de evaluare nr. 29376/G/II/12.07.2016 al Agenției Naționale de Integritate este aferentă mandatului 2012-2016.
(2) Se constată în conformitate cu Raportul de evaluare nr. 29376/G/II/12.07.2016 al Agenției Naționale de Integritate, că domnul LucianOvidiu Micu nu este în stare de incompatibilitate în mandatul actual.
(3) Se constată că, în conformitate cu mențiunile din Raportul de evaluare nr. 29376/G/II/12.07.2016 al Agenției Naționale de Integritate coroborate cu dispoziţiile art. 91, alin. (1) și alin. (11) din Legea nr. 161/2003, starea de incompatibilitate a domnului viceprimar Lucian-Ovidiu Micu a încetat la data de 24.06.2016, data validării în calitatea de consilier local/viceprimar în mandatul 2016-2020, mandat încetat la data de 29.06.2017, când a fost ales primar al muncipiului Roman.
(4) Se constată că prevederile art. 25 din Legea nr. 176/2010 nu prevăd vreo sancțiune care să poată fi aplicată în cursul mandatului actual domnului Lucian-Ovidiu Micu pentru starea de incompatibilitate în care s-a găsit într-un mandat anterior.
Art. 2 Se constată că a intervenit în conformitate cu dispozițiile art. 25 alin. (5) din Legea nr. 176/2010, prescripția răspunderii civile, administrative și disciplinare pentru starea de incompatibilitate reținută prin Raportul de evaluare nr. 29376/G/II/12.07.2016 al Agenției Naționale de Integritate, stare de incompatibilitate în care s-a găsit domnul Lucian-Ovidiu Micu în mandatul de viceprimar 2012-2016.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Secretarul General al Municipiului Roman.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, Agenției Naționale de Integritate, Instituției Prefectului – Județul Neamț.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU