HCL nr. 12 din 31.01.2018

0
HCL nr. 12 din 31.01.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 12 din 31.01.2018

privind alocarea unei sume din bugetul local (navetă medici)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1458 din 23.01.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 1459 din 23.01.2018 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;
Văzând avizul favorabil nr. 5 din 31.01.2018 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 3 din 31.01.2018 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 12 din 31.01.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1924 din 31.01.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, precum şi art. 45 şi 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.500 lei/lună reprezentând contravaloarea unei părți din cheltuielile cu naveta medicilor angajați ai Centrului de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman, pentru anul 2018.
Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.
Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU