HCL nr. 12 din 26.01.2023

0
HCL nr. 12 din 26.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

 Nr. 12 din 26.01.2023
privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Proiectul de hotărâre nr. 3171 din 16.01.2023 și referatul de aprobare nr. 3194 din 16.01.2023 înaintate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 3492 din 17.01.2023 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 5274 din 20.01.2023 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 8 din 25.01.2023 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 12 din 25.01.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere cererea nr. 2858 din 01.08.2022 depusă de domnul Argeșanu Constantin Sebastian, cererea nr. 2657 din 13.07.2022 depusă de domnul Lungu Dorian Iulian, cererea 3938 din 03.11.2022 depusă de domnul Croitoru Ioan Sergiu, cererea nr. 3952 din 13.11.2020 depusă de doamna Herciu Cătălina Andreea, cererea nr. 698 din 10.02.2021 depusă de doamna Hîrlăuanu Elena Adina , cererea nr.4127 din 24.11.2022 depusă de doamna Bărbieru Ioana Simona precum și procesul verbal nr. 3171 din 16.01.2023 încheiat de Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L.;

Luând în considerare prevederile art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19^2, din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „b”, ale art. 139, alin. 2, ale art. 140, alin. 1, precum și ale ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. (1) Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Tudor Vladimirescu , bl.9, sc. A, ap. 14, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 95.788,77 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

(2) Se aprobă vânzarea, către domnul Argeșanu Constantin Sebastian, posesor a CI seria xx nr. xxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 229/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Tudor Vladimirescu, bl. 9, sc. A, ap. 14, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 42 mp, suprafață totală 44,1 mp, suprafața construita 53,66 mp, CPC 17,3 mp, teren în folosință CPT 14,5 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59816-C1-U8.

(3). Vânzarea locuinței identificată la art. 1 (1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 14.226,06 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 948,40 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 20 ani, conform planului de rambursare – anexa 1 la prezenta hotărâre.

Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 2. (1) Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl.2, sc. A, ap. 10, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 110.074,24 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

(2) Se aprobă vânzarea, către domnul Lungu Dorian Iulian, posesor a CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 10/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl. 2, sc. A, ap. 10, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 51,69 mp, suprafață totală 56,28 mp, suprafața construita 67,03 mp, CPC 42,47 mp, teren în folosință CPT 22,23 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 53460-C1-U6.

(3). Vânzarea locuinței identificată la art. 2 (1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 16.347,66 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 1.089,84 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 20 ani, conform planului de rambursare – anexa 2 la prezenta hotărâre.
Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 3 (1). Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Tudor Vladimirescu , bl 9, sc. A, ap. 3, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 70.105 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

(2). Se aprobă vânzarea, către domnul Croitoru Ioan Sergiu, posesor a CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 203/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Tudor Vladimirescu , bl. 9, sc. A, ap. 3, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 31,5 mp, suprafața totală de 33,5 mp, suprafață construită 40,88 mp, CPC 13,2 mp și teren în folosință CPT 10,9 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59816-C1-U10.

(3). Vânzarea locuinței identificată la art. 3 (1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 10.411,63 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 694,11 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 5 ani, conform planului de rambursare – anexa 3 la prezenta hotărâre.
Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 4. (1) Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Tudor Vladimirescu, bl.9, sc. A, ap. 42, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 68.588,30 lei, care include T.V.A.- ul prevăzut de lege.

(2) Se aprobă vânzarea, către doamna Herciu Cătălina Andreea , posesor a CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 242/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Tudor Vladimirescu, bl.9, sc. A, ap. 42, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 31,8 mp, suprafață totală 34 mp, suprafața construita 40,88 mp, CPC 12,8 mp mp teren în folosință, CPT 10,9 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59816-C1-U3.

(3). Vânzarea locuinței identificată la art. 4 (1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 10.186,38 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 679,09 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 25 ani, conform planului de rambursare – anexa 4 la prezenta hotărâre.
Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 5 (1). Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 20, sc. A, ap. 5, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 140.220,02 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

(2). Se aprobă vânzarea, către doamna Hîrlăuanu Elena Adina, posesor a CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titulară a contractului de închiriere nr. 165/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl. 20, sc. A, ap. 5, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 35,86 mp, suprafața totală de 38,91 mp, suprafață construită 44,90 mp, CPC 15,99 mp și teren în folosință CPT 16,48 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59049-C1-U6.

(3). Vânzarea locuinței identificată la art. 5 (1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 20.824,76 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 1.388,32 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 25 ani, conform planului de rambursare – anexa 5 la prezenta hotărâre.
Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 6 (1). Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 4, sc. A, ap. 1, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 119.567,15 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

(2). Se aprobă vânzarea, către doamna Bărbieru Ioana Simona, posesor a CI seria xx nr. xxxxx, în calitate de titulară a contractului de închiriere nr. 62/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl. 4, sc. A, ap. 1, jud. Neamț, compus din 2 cameră și dependințe, suprafață utilă de 51,71 mp, suprafața totală de 56,05 mp, suprafață construită 66,58 mp, CPC 39,32 mp și teren în folosință CPT 21,49 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 53459-C1-U3.

(3). Vânzarea locuinței identificată la art. 6 (1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 17.757,50 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 1.183,83 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 25 ani, conform planului de rambursare – anexa 5 la prezenta hotărâre.
Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 7. Se acordă mandat Primarului municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilelor menționate la art. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 și să semneze la notar contractele de vânzare-cumpărare cu privire la aceste imobile.

Art. 8. Prezenta hotărâre revocă Art. 25, Art. 26, Art. 27 și Anexa 9 privind planul de rambursare din Hotărârea cu nr. 130 din data de 23.06.2022 privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L. .

Art. 9. Direcția Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 10. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija Secretarului General al municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0