HCL nr. 128 din 26.06.2020

0
HCL nr. 128 din 26.06.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 128 din 26.06.2020

privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile externe/interne in baza garantiilor proprii, in valoare de pana la 8.500.000 euro, sau echivalentul in lei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 12089 din 24.06.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 12146 din 25.06.2020.2020 al Direcției Economice

Având în vedere:

 • prevederile art. 20, alin. (1), lit.”f” si art. 61, alin. (1) – (3), art. 63 alin. (1), (2), (4), (43) si (8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art. 29, alin. 1, lit. (f) din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016;
 • art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
 • art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art. 1166 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii; În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) si alin. (4) lit. b), art.136 alin. (1) si alin. (2), art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. b), art. 140 alin. (1), art. 155 alin. (1) lit.c) si alin. (4) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 197 din O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

Constatând necesitatea de a optimiza serviciul datoriei publice locale, precum si de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor publice de interes local,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă contractarea directa a unei/unor finanţări rambursabile externe/interne în valoare de pana la 8.500.000 euro, sau echivalentul in lei, in baza garantiilor proprii, cu o maturitate de pana la 20 ani, din care o perioada de tragere si gratie de pana la 4 ani

Art. 2 Contractarea si garantarea finantarii/finantarilor rambursabile prevazute la art. 1 se face pentru finanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor de investitii publice de interes local, inclusiv a celor ce beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, prevazute in anexa la prezenta.

Art. 3 Finantarea rambursabila externa/ interna aprobata prin prezenta hotarare poate fi contractata de catre Municipiul Roman sub forma mai multor imprumuturi (contracte de finantare) distincte, fara ca valoarea totala a finantarii contractate sa depaseasca 8.500.000 Euro. Valoarea imprumutului/ fiecarui imprumut (contract de finantare) distinct este stabilita la momentul negocierii si incheierii respectivului imprumut (contract de finantare) in conformitate si cu autorizarile primite din partea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale.

Art. 4(1) Garantarea imprumutului/imprumuturilor se face cu veniturile bugetului local ale Municipiul Roman si/sau cu o garantie asupra conturilor (bancare si/sau de trezorerie) ale Municipiului Roman. Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Roman garanteaza imprumutul/fiecare din imprumuturi este egal cu obligatiile de plata a ratelor (capital), dobanzilor, a comisioanelor, cheltuielilor si costurilor (estimate) aferente imprumutului respectiv (contractului de finantare).
(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezinta obligatii sau raspunderi ale Guvernului Romaniei si acesta va fi platit din bugetele locale sau/si din imprumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale.

Art. 5 (1) Se imputerniceste (mandateaza) primarul Municipiului Roman sa negocieze, pentru si in numele Municipiului Roman, termenii si conditiile finantarii/ finantarilor externe/interne rambursabile si sa semneze imprumutul /fiecare dintre imprumuturile (contractele de finantare) ce formeaza aceasta finantare externa/interna rambursabila, orice alte acte, documente, notificari sau cereri a caror semnare poate deveni necesara in legatura cu incheierea si punerea in executare a imprumutului/imprumuturilor (contractelor de finantare) distincte si orice alte documente necesare implementarii cu succes a proiectelor.
(2) Se imputerniceste (mandateaza) primarul Municipiului Roman sa negocieze si sa semneze, pentru si in numele Municipiului Roman, acordul/acordurile de garantare distincte ce se vor semna in legatura cu imprumutul/fiecare dintre imprumuturile (contractele de finantare) distincte, toate documentele necesare obtinerii autorizarilor de la Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale pentru imprumut/imprumuturi (contract de finantare) si a derularii imprumutului/imprumuturilor (contractelor de finantare) distincte ce formeaza finantarea rambursabila externa/interna.

Art. 6 – Din bugetul local al Municipiului Roman se asigură integral plata:

 1. serviciului anual al datoriei publice locale;
 2. oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
 3. alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.

Art. 7 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Municipiului Roman următoarele date:

 1. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
 2. valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;
 3. gradul de îndatorare a Municipiului Roman;
 4. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
 5. dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
 6. plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Roman.

Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Roman şi prefectului judeţului Neamt şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Roman, precum şi pe pagina de internet www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU