HCL nr. 127 din 26.06.2020

0
HCL nr. 127 din 26.06.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 127 din 26.06.2020

privind reactualizarea listei proiectelor de lucrari propuse a fi finanțate din împrumutul rambursabil intern contractat direct de UAT Municipiul Roman în baza garanțiilor proprii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 12112 din 24.06.2020 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 12113 din 25.06.2020 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 12229 din 26.06.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 48 din 26.06.2020 al Comisiei pentru buget-finanţe, precum și avizul favorabil nr. 128 din 26.06.2020 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „b”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi cele ale art. 196, alin. l, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă reactualizarea listei proiectelor de lucrări propuse a fi finanțate din împrumutul rambursabil intern contractat direct de UAT Municipiul Roman în baza garanțiilor proprii, aprobată prin H.C.L. nr. 326 din 23.12.2019, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU