HCL nr. 126 din 30.05.2018

  0
  1105

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 126 din 30.05.2018

  privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 10103 din 23.05.2018 iniţiată de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 10105 din 23.05.2018 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

  Văzând avizul favorabil nr. 63 din 30.05.2018 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 14 din 30.05.2018 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 126 din 30.05.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10401 din 30.05.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

  În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 27.000 lei către S.C. Creativ Era SRL pentru organizarea în bune condiții a Turneului muzical național „România în Sărbătoare”, la Roman, în perioada 22–24 iunie 2018, conform Acordului de colaborare din anexă – parte integrantă din prezenta hotărâre

  Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

  Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Petru FARCAȘI

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU