HCL nr. 126 din 26.06.2020

0
HCL nr. 126 din 26.06.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 126 din 26.06.2020

privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 98072 din 21.05.2020 inițiat de către domnul Lucian–Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum si raportul de specialitate nr. 98073 din 21.05.2020 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

Văzând avizul de legalitate nr. 12229 din 26.06.2020 al Secretarului Municipiului Roman avizul favorabil nr. 47 din 26.06.2020 al comisiei pentru buget–finanţe, precum și avizul favorabil nr. 127 din 26.06.2020 al comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „c”, al art. 136, alin. 1 și alin. 8, al art. 139, alin. 3, al art. 140, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă instituirea facilităților fiscale prevăzute la art. V și art. VI din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.

Art. 2 Se aprobă procedura de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Municipiului Roman.

Art. 3 (1) Procedura de acordare a facilităților fiscale descrise la art. 1 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se aplică de la data adoptării prezentei până la data de 15.09.2020 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii) termenul de soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse în termen, fiind 15.10.2020.
(2) Procedura de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 descrise la art. 2 se constituie în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se aplică de la data adoptării prezentei până la data de 15.12.2020 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii) termenul de soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse în termen, fiind 31.12.2020.

Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretar general al Municipiului Roman.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU