HCL nr. 125 din 30.05.2019

0
HCL nr. 125 din 30.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 125 din 30.05.2019

privind completarea H.C.L. nr. 101/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 9983 din 23.05.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 9985 din 23.05.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 32 din 30.05.2019 al Comisiei de administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 125 din 30.05.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10399 din 30.05.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, ale Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, ale Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, ale H.C.L. nr. 134/2009 privind aprobarea Statutului Municipiului Roman, precum şi ale art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. a) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45 şi ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/ 2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă completarea art. 72, aliniatele (1) și (2) din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 101/2008, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman, ce vor avea următorul cuprins:
„Art. 72 (1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.393/2004, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului, atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:

  1. avertismentul;
  2. chemarea la ordine;
  3. retragerea cuvântului;
  4. eliminarea din sala de şedinţă;
  5. excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
  6. diminuarea indemnizaţiei de şedinţă cu 10% pentru maximum 6 luni;
  7. retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1 – 2 şedinţe.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) – d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. e) – g) de către consiliu, prin hotărâre.”.

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 81, alin. (1) din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 101/2008, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman, ce va avea următorul cuprins:
„Art. 81 (1) Sancțiunile prevăzute la art. 72 alin. (1) lit. e), f) și g) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puțin două treimi din numărul consilierilor în funcție.”.

Art. 3 Se aprobă completarea art. 48 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 101/2008, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman, cu alin. (5), ce va avea următorul cuprins:
„Art. 48 (5) Fapta aleşilor locali de a încălca legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.”.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU