HCL nr. 125 din 30.05.2018

0
HCL nr. 125 din 30.05.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 125 din 30.05.2018

privind aprobarea concesionării unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 10115 din 23.05.2018, înaintată de Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 10116 din 23.05.2018 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 33 din 30.0.5.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 125 din 30.05.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 10401 din 30.05.2018 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2, ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R – modificată şi completată, ale art. 39, ale art. 48, alin. 3 precum și cele ale art. 56 alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, alin. 5, lit. „a” şi „b” şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Studiile de oportunitate nr. 8403, 9610, 8044, 9487, 9952, 9953, 9955 și 9921 din 23.05.2018 privind concesionarea unor terenuri pentru construcţii, elaborate de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Art. 2 Aprobă concesionarea directă sau, după caz, prin licitație publică, a terenurilor pentru construcţii înscrise în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Documentaţia de atribuire se va elabora în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 42/31.03.2014.

Art. 4 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU