HCL nr. 126 din 20.05.2021

0
HCL nr. 126 din 20.05.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 126 din 20.05.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 250 din 17.12.2020 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere :

  • referatul de aprobare nr. 36281/2021 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 36325/2021, întocmit de către Serviciul resurse umane, salarizare și Direcția Juridică și administrație publică;
  • avizul de legalitate nr. 36468 din14.05.2021 dat de Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 58 din 18.05.2021 al comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 135 din 18.05.2021 al comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. ”a” si alin. (3), lit. ”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum si al art. 196, alin. (1), lit. ”a” din același act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 3 a H.C.L. nr. 250 din 17.12.2020 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgență Roman, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.06.2021.

Art. 2 Primarul municipiului Roman prin Spitalul Municipal de Urgenţă Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU