HCL nr. 127 din 20.05.2021

0
HCL nr. 127 din 20.05.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 127 din 20.05.2021

privind înființarea Serviciului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de necesitate nr. 36481 din 14.05.2021 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
  • referatul de aprobare nr. 36482 din 14.05.2021 înaintat de către Viceprimarul Municipiului Roman – domnul Radu-Constantin Samson, precum și raportul de specialitate nr. 36483 din 14.05.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;
  • avizul de legalitate nr. 36468 din 14.05.2021 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 59 din 18.05.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 136 din 18.05.2021 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile:

  • art. 41, alin (1) din Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 1 alin 3 Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
  • art. 12, alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale – Anexa 3;
  • H.C.L. Roman nr. 208/18.12.2015 privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială, instituţie publică având personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local, denumită „Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Roman”;
  • art. 129 alin. 2 lit. a) și d), alin. 3 lit. e), alin. 7 lit b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă înființarea Serviciului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice acordat și administrat de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman.

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Roman, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU