HCL nr. 125 din 20.05.2021

  0
  537

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 125 din 20.05.2021

  privind modificarea și completarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 35.247 din 12.05.2021 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 35.710 din 13.05.2021 întocmit de către Biroul Evidenţă Patrimoniu Asociații de Proprietari din cadrul Direcției Juridice și Administraţie Publică Locală;

  Văzând avizul de legalitate nr. 36468 din 14.05.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, precum și avizul favorabil nr. 44 din 18.05.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 134 din 18.05.2021 al Comisiei juridice;

  În conformitate cu prevederile art. 129, lit. „c”, ale art. 354, 355 şi ale art. 357, alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă completarea inventarul parțial al terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Direcţia Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele mijloacelor fixe.

  Art. 3 In baza prezentei Biroul evidență patrimoniu și asociații de proprietari va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman.

  Art. 4 Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

  Art. 5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă poziția 47 din anexa la H.C.L. nr. 19/09.02.2011 și poziția 5 din anexa la H.C.L. nr. 51/14.05.2013.

  Art. 6 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  George-Alexandru BĂLAN

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU