HCL nr. 126 din 07.06.2022

0
HCL nr. 126 din 07.06.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 126 din 07.06.2022
privind aprobarea participării în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi
în vederea realizării obiectivului de investiții „STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL ROMAN”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând proiectul de hotărâre nr. 38565 din 07.06.2022, referatul de aprobare nr. 38567 din 03.06.2022 înaintat de către domnul Constantin Ghica – consilier local, precum şi raportul de specialitate nr. 38593 din 06.06.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor;
Văzând avizul de legalitate nr. 38821 din 06.06.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 74 din 07.06.2022 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 140 din 07.06.2022 al Comisiei juridice.
Având în vedere:
– Prevederile Ordinului nr. 760/17 Iulie 2018 pentru aprobarea Ghidul de finanțare din 29 octombrie 2021 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi realizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin includerea modificărilor și completărilor aduse de:
RECTIFICAREA nr. 1.962 din 29 octombrie 2021 și ORDINUL nr. 2.346 din 16 decembrie 2021 – Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, alin. (1) și alin (5), precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Roman în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu, în vederea realizării obiectivului de investiții „STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL ROMAN” ;
Art. 2. Se aprobă depunerea proiectului: „STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL ROMAN”, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului de proiecte;
Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului finanțat prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în
municipii, în vederea realizării obiectivului de investiții „STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL ROMAN” conform Anexei 1, parte integrantă a acestei hotărâri;
Art. 4. Se aprobă valoarea totală a cheltuielilor eligibile (calculată în conformitate cu precizările din ghidul specific) pentru obiectivul de investiții: „STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL ROMAN” în cuantum de 638.713 lei (fără TVA), respectiv 759.248 lei (inclusiv TVA) conform anexei 2, parte integrantă a acestei hotărâri;
Art. 5. Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului „STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL ROMAN” din bugetul local, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare;
Art. 6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a proiectului „STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL ROMAN” se vor asigura din bugetul local;
Art. 7. Se împuterniceşte domnul Leonard ACHIRILOAEI, Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, documentele necesare şi contractul de finanţare cu Administrația Fondului pentru Mediu, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre;
Art. 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul C.L. al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.
Art. 9. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:
– Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – dnul Leonard Achiriloaei;
– Direcției tehnice și de investiții – Serviciul Managementul proiectelor Municipiul Roman;
– Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0