HCL nr. 125 din 07.06.2022

  0
  206

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRE

  Nr. 125 din 07.06.2022
  privind aprobarea Raportului pentru procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă între Municipiul Roman și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2022, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general
  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând proiectul de hotărâre nr. 38568 din 03.06.2022, referatul de aprobare nr. 38569 din 03.06.2022 inițiat de către domnul Constantin Ghica – consilier local, precum și raportul de specialitate comun nr. 38595 din 06.06.2022 întocmit de către Serviciul Managementul Proiectelor și Direcția Juridică și Administrație Publică;
  Văzând avizul de legalitate nr. 38821 din 06.06.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 73 din 07.06.2022 al comisiei pentru buget-finanţe, precum și avizul favorabil nr. 139 din 07.06.2022 al comisiei juridice;
  Având în vedere
  – Legea nr. 350 din 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general;
  – art. 9 din H.C.L. nr. 57/30.03.2022 privind Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2022, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general;
  În temeiul art. 129, alin. 14, art. 139, art. 140, alin. 1 precum și art. 196, alin. 1, lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
  HOTĂRĂŞTE:
  Art. 1. Se aprobă Raportul privind procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă între Municipiul Roman și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2022, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre;
  Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, dnul Leonard Achiriloaei, să semneze toate actele necesare şi contractele de finanţare în numele Municipiului Roman;
  Art. .3 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:
  – Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, dnul Leonard Achiriloaei;
  – Direcţiei Juridice și de Administraţie Publică – Municipiul Roman;
  – Direcţiei Economice – Municipiul Roman;
  – Serviciului Managementul Proiectelor – Municipiul Roman.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
  Consilier,
  Constantin Ghica

  CONTRASEMNEAZĂ,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale pri-vind majoritatea de voturi.
  Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
  Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
  Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
  Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0