HCL nr. 127 din 07.06.2022

  0
  231

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRE

  Nr. 127 din 07.06.2022
  privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând proiectul de hotărâre nr. 38495 din 03.06.2022 referatul de aprobare nr. 38588 din 06.06.2022 iniţiat de către dnul Constantin Ghica – consilier local, precum și raportul de specialitate nr. 38624 din 06.06.2022 întocmit de către direcția economică.
  Văzând avizul de legalitate nr. 38821 din 06.06.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 75 din 07.06.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 141 din 07.06.2022 al Comisiei juridice;
  În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, alin. 3, lit. „a”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  HOTĂRĂŞTE:

  Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2022, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Art. 2. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2022, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Art. 3. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
  Consilier,
  Constantin Ghica

  CONTRASEMNEAZĂ,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
  Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
  Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
  Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
  Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 1