HCL nr. 124 din 30.05.2018

0
HCL nr. 124 din 30.05.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 124 din 30.05.2018

privind aprobarea îndreptării unei erori materiale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 10099 din 23.05.2018 înaintată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 10100 din 23.05.2018 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 32 din 30.05.2018 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 124 din 30.05.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10401 din 30.05.2018 dat de către Secretarul municipiului Roman;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, precum şi cele ale art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. “a”, pct. 16 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică
locală;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul articolului 1 al H.C.L. nr. 106 din 27.04.2018 privind aprobarea transmiterii unui imobil din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț, prin înscrierea suprafeței construite de „253 m.p.”, așa cum rezultă din documentația cu nr. cadastral 53937.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 106/2018 se menţin neschimbate.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU