HCL nr. 124 din 07.06.2022

0
HCL nr. 124 din 07.06.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 124 din 07.06.2022
privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre n r. 38618 din 06.06.2022 r eferatul de aprobare nr 38619 din 0 6.06.2022 iniţiat de către dnul consilier local Constantin Ghica, precum şi raportul de specialitate nr. 38623 din 06.06.2022 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;
Văzând avizul pentru legalitate nr. 3 8821 din 06. 06.2022 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 38 din 07. 06.2022 al Comisiei pentru urbanism ș i amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 138 din 07. 06.2022 al Comisiei juridice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situație i arhivei fostului S.C.
GOSCOM S.A. Roman;
Luând în considerare adresa transmisă de Direcția Municipal Locato și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 33254/12.05.2022;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), al e art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. (1), precum și cele a le art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprob ă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare cumpărare nr. 972/29 mai 1991 încheiat între RAGLT Roman și dnii Georgescu Nicolae și Leontina , ce are ca obiect apartamentul nr. 55, situat în blocul 56, etajul III, scara D din strada Smirodava, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Georgescu Nicolae Ș tefan ș i Leontina în loc de Georgescu Nicolae și Leontina cum greșit s-a menționat.
Art. 2. Primarul Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prezenta hotărârPrezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija e se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale pri-vind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0