HCL nr. 123 din 30.05.2018

  0
  1209

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 123 din 30.05.2018

  privind aprobarea Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a municipiului Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 9956 din 22.05.2018 înaintată de către Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 9957 din 22.05.2018 al Direcţieide urbanism şi amenajarea teritoriului;

  Văzând avizul favorabil nr. 31 din 30.05.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 123 din 30.05.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 10401 din 30.05.2018 al Secretarului municipiului Roman;

  Având în vedere prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi „d”, precum şi ale art. 36, alin. 5, lit. „c” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a municipiului Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Petru FARCAȘI

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU