HCL nr. 122 din 30.05.2018

0
HCL nr. 122 din 30.05.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 122 din 30.05.2018

privind aprobarea organizării şi desfăşurării „BÂLCIULUI ANUAL – ROMAN 2018”, în perioada 28.07.2018 – 06.08.2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 9998 din 22.05.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 9999 din 22.05.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 62 din 30.05.2018 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 13 din 30.05.2018 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 122 din 30.05.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10401 din 30.05.2018 dat de Secretarul municipiului Roman;

Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 21/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Direcţiei Administrare Piețe și Iluminat Public;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „e”, alin. 7, lit. „a”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă organizarea şi desfăşurarea „BÂLCIULUI ANUAL – ROMAN 2018” în perioada 28.07.2018 – 06.08.2018, după cum urmează:

  • în Bazarul municipal din str. Renaşterii se vor desfășura următoarele activităţi: parcuri de distracţii, terase de alimentaţie publică şi comercializarea de mărfuri alimentare și nealimentare, haine din piele, blană, căciuli.
  • pe str. Renaşterii se vor desfăşura activităţi de alimentaţie publică și comercializare de mărfuri alimentare și nealimentare pe teren proprietate privată, dar numai cu Aviz de amplasare eliberat de Serviciul Autorizări, Comercial, Transport din cadrul Primăriei Roman, conform legislaţiei în vigoare.
  • pe str. Colectorului, vis-à-vis de parcare Bazar, se vor comercializa mărfuri nealimentare, mărunțișuri, fără acordul proprietarului.

Art. 2 Programul de funcţionare al bâlciului va fi cuprins între orele 1000 – 2300 , cu respectarea prevederilor articolului 2, punctul 26 din Legea nr. 61/1991R.

Art. 3 Direcția Administrare Piețe și Iluminat Public, Serviciul Autorizări, Comercial, Transport și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU