HCL nr. 123 din 26.06.2020

0
HCL nr. 123 din 26.06.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 123 din 26.06.2020

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

Examinând referatul de aprobare nr. 11235 din 12.06.2020 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 11327 din 15.06.2020 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 11779 din 19.06.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 51 din 19.06.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 124 din 19.06.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresele transmise de Direcția Municipal Locato și înregistrate la Primăria municipiului Roman sub nr. 11044/10.06.2020 și 11333/15.06.2020;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), precum şi ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. (1), precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 6033/28.02.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Tancău Mihai și Tereza, ce are ca obiect apartamentul nr. 6, situat în blocul 36, scara A, etajul I din str. Cuza Vodă, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a adresei apartamentului, respectiv strada Smirodava, apartamentul nr. 6, blocul 36, etajul I, scara A, municipiul Roman Roman, jud. Neamț în loc de strada Cuza Vodă cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 7724/20.05.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Oatu Viorel și Maria, ce are ca obiect apartamentul nr. 72, situat în blocul 3, scara H, etajul p din str. Libertății, municipiul Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Ouatu Viorel și Maria în loc de Oatu Viorel și Maria, cum greșit s-a menționat.

Art. 3 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU