HCL nr. 124 din 26.06.2020

0
HCL nr. 124 din 26.06.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 124 din 26.06.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 112 din 17.05.2018

PROIECT: Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Liceului Tehnologic „Vasile Sav” (Corp B, Sală de sport şi Corp Ateliere) din Municipiul Roman;
Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,
Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii POR/2017/10/10.1/10.2

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr.11761 din 19.06.2020 înaintat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 11781 din 20.06.2020 al Serviciului Achiziţii Publice şi Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 12229 din 26.06.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 45 din 26.06.2020 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 125 din 26.06.2020 al Comisiei juridice.

Având în vedere Apelul de proiecte nr. 1, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii; POR/2017/10/10.1/10.2

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administarativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică articolele 3 şi 4 din H.C.L. nr. 112 din 17.05.2018, care vor avea următorul conținut:
„Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Liceului Tehnologic „Vasile Sav” (Corp B, Sală de sport şi Corp Ateliere) din Municipiul Roman„, în cuantum de 22.257.226,95 lei (inclusiv T.V.A.).
Art. 4. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Liceului Tehnologic „Vasile Sav” (Corp B, Sală de sport şi Corp Ateliere) din Municipiul Roman”, în cuantum de 445.144,55 lei.

Art. 2 Se modifică anexa la H.C.L. nr. 112 din 17.05.2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – dnul Lucian-Ovidiu Micu;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului Achiziţii publice şi Managementul Proiectelor
  • Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 26.06.2020, cu un număr de 20 voturi „pentru”, voturi abţineri 0, voturi „împotrivă” 0, din totalul de 20 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU