HCL nr. 122 din 26.06.2020

0
HCL nr. 122 din 26.06.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 122 din 26.06.2020

privind aprobarea Raportului pentru procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă între Municipiul Roman şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2020, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general

Examinând referatul de aprobare nr. 11.703 din 18.06.2020 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 11.711 din 19.06.2020 întocmit de către Serviciul Achiziţii Publice și Managementul Proiectelor,

Văzând avizul de legalitate nr. 11779 din 19.06.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 44 din 19.06.2020 al comisiei pentru buget-finanţe, precum și avizul favorabil nr. 123 din 19.06.2020 al comisiei juridice;

În baza Legii nr. 350 din 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general ;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „d” și alin. 7, lit. ”n”, art. 139, art. 140, alin. 1 precum și art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Raportul privind procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă între Municipiul Roman şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2020, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, dnul Lucian-Ovidiu Micu, să semneze toate actele necesare şi contractele de finanţare în numele Municipiului Roman;

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, dnul Lucian-Ovidiu Micu;
  • Direcţiei Juridice și de Administraţie Publică – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;
  • Serviciului Achiziţii Publice si Managementul Proiectelor – Municipiul Roman.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU