HCL nr. 121 din 30.05.2019

0
HCL nr. 121 din 30.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 121 din 30.05.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 28/2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică privind modificarea H.C.L. nr. 28/2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere :

  • expunerea de motive nr. 9901/2019 iniţiată de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 9903/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul favorabil nr. 49 din 30.05.2019 al comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 121 din 30.05.2019 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 10399 din 30.05.2019 dat de Secretarul municipiului Roman;
  • prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexelor nr. 1, nr. 4, nr. 5 şi nr. 8 ale H.C.L. nr. 28/2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică, conform anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU