HCL nr. 121 din 30.05.2018

0
HCL nr. 121 din 30.05.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 121 din 30.05.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 21/28.01.2016 privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Direcţiei Administrația Pieţelor, Bazar, Obor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr.10027 din 22.05.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 10028 din 22.05.2018 al Direcţiei Administrare Pieţe şi Iluminat Public;

Văzând avizul favorabil nr. 30 din 30.05.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 121 din 30.05.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 10401 din 30.05.2018 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, alin. 5, lit. „b”, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică şi se completează Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Direcţiei Administrația Pieţelor, Bazar, Obor, aprobat prin H.C.L. nr. 21/28.01.2016, după cum urmează:

 • după art. 1.1, se introduce art. 1.1^1, care va avea următorul conţinut:
  „În tot cuprinsul prezentului Regulament, D.A.P.B.O. se va înlocui cu D.A.P.I.P, conform prevederilor H.C.L. nr. 17/31.01.2018.”
 • la cap. V, se modifică şi se completează art. 5.5.3, care va avea următorul conţinut:
  ˝Pasul reprezintă minim 5% din preţul de pornire. Nu se pot parcurge mai mult de 5 paşi la o singură strigare˝;
 • se modifică şi se completează art. 5.7. care va avea următorul conţinut:
  „Ofertanţii sunt obligaţi să depună la casieria Direcţiei Administrare Pieţe şi Iluminat Public Roman (D.A.P.I.P.) o garanţie de participare reprezentând preţul chiriei pentru o lună. Pentru spaţiile de la punctul 2.1.9 se va depune garanţia conform Caietului de sarcini˝.
 • se modifică şi se completează art. 5.9. care va avea următorul conţinut:
  “Garanţia de participare la licitaţie se pierde în cazul în care ofertantul câştigător al licitaţiei nu semnează contractul în termen de 5 (cinci) zile de la adjudecare. Pentru spaţiile de la punctul 2.1.9 contractul se va semna
  la adjudecare iar adjudecătorul este obligat să efectueze plata la semnarea contractului pentru sume mai mici de 5.000 lei. Pentru sume mai mari de 5.000 lei plata se face prin ordin de plată.Ordinul de plată se va prezenta în termen de 5 zile de la semnarea contractului la sediul Direcţiei Administrare Pieţe şi Iluminat Public. În caz contrar se va pierde garanția de participare şi nu se va permite accesul în incinta Bâlciului anual.
 • se modifică şi se completează 5.11 care va avea următorul conţinut:
  ”Contractul se încheie pe durata a trei ani calendaristici de la data semnării şi se poate prelungi o singură dată prin act adiţional pentru o perioadă ce nu poate depăşi durata iniţială a contractului. Pentru punctul 2.1.9 contractul încheiat are valabilitate numai pe perioada desfăşurării Bâlciului anual.˝

Art. 2 Se modifică şi se completează anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 21/28.01.2016, Caietul de sarcini-cadru pentru licitaţie publică deschisă, după cum urmează:

 • se modifică şi se completează art. 2.4. care va avea următorul conţinut:
  „Ofertanţii sunt obligaţi să depună la casieria Direcţiei Administrare Pieţe şi Iluminat Public o garanţie de participare reprezentând preţul chiriei pe o lună. Pentru spaţiile de la punctul 1.8.1 se va depune o garanţie de 5.000 lei/lot. Pentru spaţiile de la punctul 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8 nu se va depune garanţie˝.
 • se modifică şi se completează art. 2.6. care va avea următorul conţinut:
  „Garanţia de participare la licitaţie se pierde în cazul în care ofertantul câştigător al licitaţiei nu semnează contractul în termen de 5 (cinci) zile de la adjudecare. Pentru spaţiile de la punctul 1.8 contractul se va semna la adjudecare iar adjudecătorul este obligat să efectueze plata la semnarea contractului pentru sume mai mici de 5.000 lei. Pentru sume mai mari de 5.000 lei plata se face prin ordin de plată. Ordinul de plată se va prezenta în termen de 5 zile de la semnarea contractului la sediul Direcţiei Administrare Pieţe şi Iluminat Public. În caz contrar se va pierde garantia de participare şi nu se va permite accesul în incinta Bâlciului anual˝.
 • după art. 5.1, se introduce art. 5.1.1, care va avea următorul conţinut:
  „Nu se pot parcurge mai mult de 5 paşi la o singură strigare.”
 • se modifică şi se completează art 5.2. care va avea următorul conţinut:
  „În cazul în care se va licita o sumă mai mare cu 100% faţă de preţul de pornire, licitaţia se va întrerupe şi ofertantul va depune la casierie contravaloarea chiriei ofertate pentru sume mai mici de 5.000 lei,iar pentru sume mai mari de 5.000 lei se vor depune în contul de trezorerie al DAPIP Roman.
  Aceste sume nu se vor restitui în cazul în care se adjudecă spaţiul şi nu se încheie contractul, sau se încheie contractul şi nu se achită suma ofertată.”

Art. 3 Se modifică şi se completează anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 21/28.01.2016, Caietul de sarcini – cadru pentru licitaţie publică deschisă cu preselecţie, după cum urmează:

 • se modifică şi se completează art. 5.1. care va avea următorul conţinut:
  „Preţul de pornire al licitaţiei este de 17 EURO/m.p./lună conform H.C.L. privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, iar pasul este de 5%. Nu se pot parcurge mai mult de 5 paşi la o singură strigare.
 • se modifică şi se completează art. 5.2. care va avea următorul conţinut:
  „În cazul în care se va licita o sumă mai mare cu 100% faţă de preţul de pornire, licitaţia se va întrerupe şi ofertantul va depune la casierie contravaloarea chiriei ofertate pentru sume mai mici de 5.000 lei,iar pentru sume mai mari de 5.000 lei se vor depune în contul de trezorerie al DAPIP Roman.
  Aceste sume nu se vor restitui în cazul în care se adjudecă spaţiul şi nu se încheie contractul, sau se încheie contractul şi nu se achită suma ofertată.”

Art. 4 Direcţia Administrare Pieţe şi Iluminat Public Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU