HCL nr. 121 din 26.06.2020

0
HCL nr. 121 din 26.06.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 121 din 26.06.2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”’Introducere teren în intravilan și construire spălătorie auto ”

Examinând referatul de aprobare nr. 11383 din 15.06.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 11465 din 16.06.2020 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

Văzând în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R, modificată şi completată, ale art. 25, art. 56, alin. 1 și 3, precum și cele ale anexei 1 la Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „c” al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal ”INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO – punct ”Râiosu” – Roman”, proiect nr. 196/2019 elaborat de S.C. ATELIER PROIECTARE ARHITECTURĂ S.R.L. Piatra Neamț, beneficiar CIOFU LUMINIȚA, cu valabilitate de 5 ani.

Art. 2 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU