HCL nr. 122 din 20.05.2021

0
HCL nr. 122 din 20.05.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 122 din 20.05.2021

privind aprobarea dezmembrării unui teren

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 35167 din 11.05.2021 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 35290 din 12.05 2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 36468 din 14.05.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 42 din 18.05.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 131 din 18.05.2021 al Comisiei juridice;

Având in vedere:

  • solicitarea d-lui Farcași Liviu prin cererea nr.24484/2021,
  • prevederile art. 23 și art. 24 din Legea nr. 7/1996 privind legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  • art. 23, lit. e), art. 132, alin. (1), respectiv art. 135, alin. (1), lit. a) și alin. (3) din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
  • art. 6, pct. 6 lit. „c” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
  • Art. 298, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • Art. 879, alin. 2, art. 880 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 8637 m.p., cu nr. cadastral 59384, situat în strada Ștefan cel Mare, proprietate publică a municipiului Roman, după cum urmează:

  • lotul 1 – NC60302- în suprafață de 8607 m.p. – categoria de folosință drum;
  • lotul 2 – NC60303- în suprafață de 30 m.p. – categoria de folosință drum;

(2) Dimensiunile și vecinătățile loturilor sunt cele înscrise în planul de situație anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se dă mandat Primarului municipiului Roman să efectueze demersurile de înscriere în registrele de publicitate imobiliară.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU