HCL nr. 121 din 20.05.2021

0
HCL nr. 121 din 20.05.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 121 din 20.05.2021

privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 25 din 25.03.2004 și în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 42 din 26.03.2010

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 28643 din 13.04.2021 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 28666 din 14.03.2021 întocmit de către Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 36468 din 14.05.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 41 din 18.05.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 130 din 18.05.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere cererea nr. 27039 din 08.04.2021 a doamnei Dascălu Simona, prin care solicită îndreptarea erorii materiale privind suprafața concesionată pentru construire balcon din strada Bogdan Dragoș, bl. 1A, sc. A, ap. 11;

În conformitate cu prevederile art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale alin. 6, lit. „a”, ale art. 139, ale art. 140, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul anexei nr. 1, pct. 2 din H.C.L. nr. 25 din 25.03.2004 privind aprobarea concesionării unor terenuri, în sensul că în loc de „ Suprafața de 4,00 mp” se va trece „Suprafața de 7,00 mp”.

Art. 2 (1) Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul anexei nr. 1, pct. 16 din H.C.L. nr. 42 din 26.03.2010 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman, în sensul că în loc de „ Suprafața de 4,00 mp” se va trece „Suprafața de 7,00 mp”.
(2) Se va îndrepta corespunzător și contractul de concesiune nr. 14303 din 01.04.2004, cu recalcularea corespunzătoare a redevenței de la data încheierii contractului

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 25/25.03.2004 și H.C.L. 42/26.03.2010 rămân neschimbate.

Art. 4 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU