HCL nr. 123 din 20.05.2021

  0
  513

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 123 din 20.05.2021

  privind modificarea H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de
  specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere prevederile:

  • referatul de aprobare nr. 35299/2021 inițiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 36008/2021, întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul de legalitate nr. 36468 din 14.05.2021 dat de Secretarul general al municipiului Roman avizul favorabil nr. 57 din 18.05.2021 al comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 132 din 18.05.2021 al comisiei juridice;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „c”, ale art. 405 și ale art. 540 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ:

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea anexelor nr. 1 – 9 ale H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcții pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Se aprobă modificarea anexei nr. 10 a H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 3 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  George-Alexandru BĂLAN

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU