HCL nr. 120 din 30.05.2019

  0
  1172

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 120 din 30.05.2019

  privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor A.N.L.

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 9515 din 16.05.2019 înaintată de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 9516 din 16.05.2019 al Direcţiei Juridice și Administrație publică;

  Văzând avizul favorabil nr. 31 din 30.05.2019 al Comisiei pentru administrație locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 120 din 30.05.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 10399 din 30.05.2019 al Secretarului municipiului Roman;

  Luând în considerare prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, ale art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, precum și ale Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

  În temeiul dispoziţiilor art. 45, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Regulamentul de vânzare a locuințelor A.N.L. din municipiul Roman, conform anexei la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Se împuternicește Primarul municipiului Roman să semneze, în numele municipiului Roman, contractele de vânzare cumpărare și alte documente aferente, încheiate cu solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru cumpărarea unei locuințe de tip A.N.L.

  Art. 3 Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Municipal Locato vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ioana Roxana IORGA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU