HCL nr. 120 din 26.06.2020

0
HCL nr. 120 din 26.06.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 120 din 26.06.2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Construire locuință unifamilială”

Examinând referatul de aprobare nr. 11382 din 15.06.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 11463 din 16.06.2020 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

Văzând avizul de legalitate nr. 11779 din 19.06.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 49 din 19.06.2020 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 121 din 19.06.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R, modificată şi completată, ale art. 25, art. 56, alin. 1 și 3, precum și cele ale anexei 1 la Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „c” al art. 139, al art. 140, alin. 1, si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ – str. Viitorului, f.nr. – Roman”, proiect nr. 67Y/2019 elaborat de S.C. YOUPLAN DEVELOPMENT S.R.L. Piatra Neamț, beneficiar MANGALAGIU MARIAN, cu valabilitate de 5 ani.

Art. 2 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU