HCL nr. 120 din 20.05.2021

0
HCL nr. 120 din 20.05.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 120 din 20.05.2021

privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 69 din 27.03.2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 35494 din 12.05.2021 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate
nr. 35841 din 13.05.2021 întocmit de către Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 36468 din 14.05.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 40 din 18.05.2021 al Comisiei
pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 129 din 18.05.2021 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale alin. 6, lit. „a”, ale art. 139, ale art. 140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul anexei 1, pct. 4, din H.C.L. nr. 69 din 27.03.2019, privind aprobarea concesionării unor terenuri, în sensul că în loc de „suprafața de 450,00 mp” se va trece „suprafața de 550,00 mp”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 69/27.03.2019 privind aprobarea concesionării unor terenuri rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU