HCL nr. 120 din 30.05.2018

0
HCL nr. 120 din 30.05.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 120 din 30.05.2018

privind aprobarea transmiterii unui teren din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 9958 din 22.05.2018 înaintată de către Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 9961 din 22.05.2018 al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 29 din 30.05.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 120 din 30.05.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10401 din 30.05.2018 dat de către Secretarul municipiului Roman;

Luând act de Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 74 din 26.04.2018;

În temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „c”, lit. „d”, ale art. 45, alin. 2, lit. „c”, precum şi cele ale art. 115, alin.1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă transmiterea terenului în suprafață de 900 m.p., cu nr. cadastral 59102, situat în municipiul Roman, str. Romaniței, nr. 5A, din domeniul public al municipiului Roman în domeniul public al județului Neamț, în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv construirea unei case de tip familial.

Art. 2 În condițiile în care în termen de 3 ani nu se realizează proiectul propus de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, terenul revine în proprietatea publică a Municipiului Roman.

Art. 3 Primarul Municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU