HCL nr. 119 din 30.05.2018

  0
  1174

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 119 din 30.05.2018

  privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 97/28.05.2015 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui teren către Clubul Atletic Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 9966 din 22.05.2018 iniţiată de dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 9967 din 22.05.2018 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

  Văzând avizul favorabil nr. 28 din 30.05.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 119 din 30.05.2018 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 10401 din 30.05.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;

  Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) precum şi cele ale art. 36, alin. (5), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  În temeiul art. 45, alin. (1) şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. Roman nr. 97/28.05.2015, care va avea următorul cuprins:
  ”Se aprobă transmiterea în folosință gratuită pe durata existenței construcției, către Clubul Atletic Roman, a suprafeței de 338 m.p., cu nr. cadastral 59013, teren situat în bd. Roman Mușat, nr. 80, aflat în proprietatea municipiului Roman, în scopul construirii unei săli pentru lupte libere, teren identificat potrivit planului de situație anexat „.

  Art. 2 Celelalte dispoziţii ale H.C.L. nr. 97/2015 rămân neschimbate.

  Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Petru FARCAȘI

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU