HCL nr. 119 din 26.06.2020

  0
  723

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 119 din 26.06.2020

  privind modificarea H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

  Având în vedere:

  • referatul de aprobare nr. 11447/16.06.2020 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 11601/17.06.2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul de legalitate nr. 11779 din 19.06.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 43 din 19.06.2020 al comisiei pentru buget-finanţe, precum și avizul favorabil nr. 120 din 19.06.2020 al comisiei juridice;
  • avizele favorabile nr. 3322569/11163/2020 și 3518115/91951/2019 ale Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „c” și ale art. 405, 407 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În temeiul art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea anexelor nr. 1 – 10 ale H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 – 10, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Miluță SCUTARU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU