HCL nr. 11 din 31.01.2018

0
HCL nr. 11 din 31.01.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 11 din 31.01.2018

privind aprobarea cofinanţării pentru sumele propuse a fi alocate din Bugetul Ministerului Sănătăţii pentru S.M.U. Roman în anul 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1443 din 23.01.2018 iniţiată de către domnul Lucian – Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman şi raportul de specialitate nr. 1444 din 23.01.2018 al Biroului Juridic-Contencios;
Văzând avizul favorabil nr. 4 din 31.01.2018 al Comisiei buget-finanţe, precum, avizul favorabil nr. 11 din 31.01.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 1924 din 31.01.2018 al Secretarului Municipiului Roman;
Luând în considerare Referatul de necesitate nr. 1479/19.01.2018 al Spitalului Municipal de Urgenţă Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006R privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. 36, alin. (9) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală,
În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă cofinanţarea, în condiţiile Legii nr. 95/2006R privind reforma în domeniul sănătăţii, pentru finanţările acordate de Ministerul Sănătăţii, pentru Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, în cotă de cel puţin 10% din valoarea totală a acesteia, în limita fondurilor alocate de la bugetul local, pentru anul 2018;
Art. 2. (1) Se mandatează Primarul Municipiului Roman pentru a aviza notele de fundamentare şi documentaţia aferentă cererilor de finanţare către Ministerul Sănătăţii;
(2) Sumele ce reprezintă cuantumul fiecărei cofinanţări, urmează să fie supuse aprobării Consiliului Local Roman, după aprobarea acestora de către Ministerul Sănătăţii;
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU