HCL nr. 11 din 26.01.2023

0
HCL nr. 11 din 26.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 11 din 26.01.2023
privind aprobarea înscrierii unui teren în domeniul privat, a trecerii acestuia în domeniul public al municipiului Roman și clasificarea unui drum

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Proiectul de hotărâre nr. 3159 din 16.01.2023 și referatul de aprobare nr. 3162 din 16.01.2023 inițiate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul comun de specialitate nr. 3488 din 17.01.2023 întocmit de către Direcția Juridică și Administraţie Publică Locală și Direcția Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul de legalitate nr. 5274 din 25.01.2023 al Secretarului general al municipiului Roman, precum și avizul favorabil nr. 3 din 25.01.2023 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 11 din 25.01.2023 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile:

  • art. 4, art. 6 și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;
  • art. 863, lit.”e” din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 296, alin. 2 și alin. 7 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;
  • Art. 8, alin. (1) lit. ”c”, din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind privind regimul drumurilor;
  • Art. 298, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • Art. 860, art. 861 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;
  • Art. 129, alin. 2, lit. „b” coroborat cu alin.(4) , lit. g, ale art. 354, 355 şi ale art. 357, alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman, a bunului prevăzut în anexa nr. 1 și se declară de uz public local.

Art.3. Se aprobă clasificarea ca drum de interes local, respectiv ca STRADĂ, ce aparține domeniului public al Municipiului Roman, situat în intravilanul municipiului Roman, a drumului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre și se atribuie denumirea de „Calea Moldovei”.

Art. 4. (1) Prezenta Hotărâre este adoptată în scopul înscrierii în Cartea Funciară a bunului susmenționat.

(2) Ulterior realizării operațiunilor în Cartea Funciară va fi elaborat un proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public care urmează a fi înaintat Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea analizării și formulării punctului de vedere la care se face referire în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 392/2020.”

Art. 5. Direcţia Economică va proceda la înregistrarea bunului în evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 6. Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

Art. 7. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0