HCL nr. 118 din 30.05.2018

0
HCL nr. 118 din 30.05.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 118 din 30.05.2018

privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 9959 din 22.05.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 9962 din 22.05.2018 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 27 din 30.05.2018 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 118 din 30.05.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10401 din 30.05.2018 al Secretarului municipiului Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, și alin. 5, lit „a”, ale art. 45, alin. 3, ale art. 124, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit.”b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 88.247 mp, cu nr. cadastral 56707, situat în Vasile Lupu, nr. 60, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 1.511 m.p. cu nr.cadastral 59104 – curțiconstrucții
  • lotul 2 – în suprafaţă de 86.736 m.p. cu nr.cadastral 59105 – din care 85.177 m.p. curţi-construcţii și 1.559 drum.

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă alipirea următoarelor loturi de teren, proprietate privată a Municipiului Roman, care vor forma un corp de proprietate de 5.547 m.p., cu adresa unică: str. Petru Rareș, nr. 1, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 5.390 m.p., cu nr. cadastral 59091 – curțiconstrucții;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 157 m.p., cu nr. cadastral 59103 – curțiconstrucții.

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU