HCL nr. 118 din 26.06.2020

0
HCL nr. 118 din 26.06.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 118 din 26.06.2020

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Având în vedere prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Văzând avizul pentru legalitate nr. 11779 din 19.06.2020 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 28 din 19.06.2020 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 119 din 19.06.2020 al Comisiei juridice;
Luând în considerare prevederile art. 6 din H.C.L. nr. 230 din 26.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman;
În temeiul art. 139, art. 140, alin. 1 şi al art. 196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. unic Se alege dna Daniela-Gabriela Suman ca preşedinte de şedinţă pe o durată de 3 luni, respectiv lunile iulie, august și septembrie 2020.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU