HCL nr. 117 din 30.05.2019

0
HCL nr. 117 din 30.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 117 din 30.05.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 45/2018 privind aprobarea organigramei și statului de funcții a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere :

  • expunerea de motive nr. 9875/2019 inițiată de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și rapotrul de specialitate nr. 6871/2019 întocmit de către Directția de Asistență Socială a Municipiului Roman;
  • avizul favorabil nr. 48 din 30.05.2019 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul de legalitate nr. 117 30.05.2019 al Comisiei juridice, precum și avizul de legalitate nr. 10399 30.05.2019 dat de Secretarul Municipiului Roman;
  • prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică locală;

În temeiul art. 45, alin. (1) și al art. 115, alin. 1, lit. b) din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială, serviciu public de interes local cu personalitate juridică conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;
Art. 2 Se aprobă modificarea organigramei Direcției de Asistență Socială, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre;

Art. 3 Direcția de Asistență Socială, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 4 Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU