HCL nr. 116 din 30.05.2019

0
HCL nr. 116 din 30.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 116 din 30.05.2019

privind aprobarea Contractului Colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere :

  • expunerea de motive nr. 9631/2019 iniţiată de către Primarul municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 9632/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul favorabil nr. 46 din 30.05.2019 al comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 115 din 30.05.2019 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 10399 din 30.05.2019 dat de Secretarul municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr. 62/2011R – Legea dialogului social,cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legii nr. 53/2003R privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea nr.215/ 2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Contractul Colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Contractului Colectiv de muncă aprobat potrivit prezentei hotărâri se aplică de la data înregistrării acestuia la Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ.

Art. 3 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate, aparatul de lucru al consiliului local şi serviciile publice de interes local fără personalitate juridică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU