HCL nr. 117 din 20.05.2021

0
HCL nr. 117 din 20.05.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 117 din 20.05.2021

privind alocarea unei sume din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 34931 din 11.05.2021 inițiat de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate comun nr. 35286 din 12.05.2021 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 36468 din 14.05.2021 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 54 din 18.05.2021 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 10 din 18.05.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 126 din 18.05.2021 al Comisiei juridice;

Examinând adresa nr. 14574/28.04.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 32769/04.05.2021, înaintată de Spitalul Municipal de Urgență Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a” și lit. „d”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,c”, ale art. 139, ale art. 140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.500 lei/lună, reprezentând contravaloarea unei părți din cheltuielile cu naveta medicilor angajați la Spitalul Municipal de Urgență Roman, pentru perioada 1 iunie 2021 – 31 decembrie 2021.

Art. 2 Direcția Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată

Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU