HCL nr. 118 din 20.05.2021

0
HCL nr. 118 din 20.05.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 118 din 20.05.2021

privind efectuarea unei cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 34933 din 11.05.2021 iniţiat de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 35288 din 12.05.2021 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 36768 din 14.05.2021 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 55 din 18.05.2021 al Comisiei
pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 11 din 18.05.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 127 din 18.05.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,a” și „e”, ale art. 139, ale art. 140, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă efectuarea unei cheltuieli din bugetul local în limita sumei maxime de 30.000 lei pentru desfășurarea în bune condiții a activităților organizate cu prilejul Zilei Internaționale a copilului 2021 și achiziționarea pachetelor-cadou pentru copiii din învățământul preșcolar și din clasele pregătitoare din municipiul Roman.

Art. 2 Direcția Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 3 Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităților şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU