HCL nr. 116 din 20.05.2021

0
HCL nr. 116 din 20.05.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 116 din 20.05.2021

privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2021 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 34821 din 11.05.2021 a Primarului Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate
comun nr. 35325 din 12.05.2021 al Serviciului Managementul Proiectelor și al Direcției Juridice și Administraie Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 36468 din 14.05.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 53 din 18.05.2021 al Comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 125 din 18.05.2021 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003R privind transparenţa decizională în administraţia publică, prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), lit. c) și lit. d), ale art. 139, ale art. 140, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Programul Finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale Consiliului Local Roman, alocate pentru activităţi nonprofit, care contribuie la realizarea unor activităţi sau programe de interes public Local potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, valabil pe anul 2021, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

Art. 2 Se aprobă METODOLOGIA GENERALĂ pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile publice ale Consiliului Local Roman, alocate pentru activităţi nonprofit, care contribuie la realizarea unor activităţi sau programe de interes public local potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, valabilă pe anul 2021, conform anexelor nr. 2, 2A, 6.1, 6.2 și 6.3 la prezenta hotărâre;

Art. 3 Se aprobă GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Roman, alocate pentru activităţi non-profit de interes local – „Proiecte cultură, religie, învăţământ”, valabil pe anul 2021, conform anexelor nr. 3/3A-3H la prezenta hotărâre;

Art. 4 Se aprobă GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Roman, alocate pentru activități non-profit de interes local – „Proiecte Sociale”, valabil pe anul 2021, conform anexelor nr. 4/4A-4H la prezenta hotărâre;

Art. 5 Se aprobă GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Roman, alocate pentru activităţi non-profit de interes local – „Proiecte activităţi sportive”, valabil pe anul 2021, conform anexelor nr. 5/5A-5I la prezenta hotărâre;

Art. 6 Se aprobă GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Roman, alocate pentru activităţi non-profit de interes local – „Proiecte activităţi de tineret”, valabil pe anul 2021, conform anexelor nr. 6/6A-6I la prezenta hotărâre;

Art. 7 (1) Se numește Comisia de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2021, în următoarea componenţă:

 1. Dna Dana-Lăcrămioara Păiuș – Reprezentant al C.L.R.;
 2. Dnul Ionuț Corbu – Reprezentant al C.L.R.;
 3. Reprezentant al P.M.R. – șef S.M.P.;
 4. Reprezentant al P.M.R. – S.M.P.;
 5. Reprezentant al P.M.R. – Direcția Juridică și Administrație Publică;
 6. Reprezentant al P.M.R. – Direcția Economică.

(2) Primarul municipiului Roman, va nominaliza prin Dispoziție reprezentanții P.M.R.

Art. 8 (1) Se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul sesiunii de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare de la bugetul local al Municipiului Roman în anul 2021, în următoarea componenţă:

 1. Dnul Adrian-Alin Tănase – Reprezentant al C.L.R.;
 2. Dnul Alin Buzdugan – Reprezentant al C.L.R.;
 3. Reprezentant al P.M.R. – S.M.P.;
 4. Reprezentant al P.M.R. – Direcția Economică;
 5. Reprezentant al P.M.R. – Direcția Juridică și Administrație Publică

(2) Primarul municipiului Roman, va nominaliza prin Dispoziție reprezentanții P.M.R.

Art. 9 După finalizarea procedurii de evaluare a proiectelor, comisia de evaluare va elabora un raport al procedurii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, care se va înainta Primarului Municipiului Roman, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Roman; Se aprobă anexele nr. 7.1, 7.2, 7.3 la prezenta hotărâre, formulare ce fac parte din documentația procedurii.

Art. 10 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, Prefectului Judeţului Neamţ, precum şi altor persoane şi autoritati interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU