HCL nr. 115 din 30.05.2019

0
HCL nr. 115 din 30.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 115 din 30.05.2019

privind aprobarea Contractului Colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul Direcţiei Administrare Pieţe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere :

  • expunerea de motive nr. 9721/20.05.2019 iniţiată de către Primarul municipiului Roman – dnul Lucian Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 9723/20.05.2019 întocmit de către Direcţia Administrare Pieţe Roman;
  • avizul favorabil nr. 47 din 30.05.2019 al comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 116 din 30. 05.2019 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 10399 din 30. 05.2019 dat de Secretarul municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr. 62/2011R – Legea dialogului social, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legii nr. 53/2003R privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea nr. 215/ 2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Contractul Colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul Direcţiei Administrare Pieţe Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Contractului Colectiv de muncă aprobat potrivit prezentei hotărâri se aplică de la data înregistrării acestuia la Inspectoratul Teritorial de muncă Neamţ.

Art. 3 Directorul Direcţiei Administrare Pieţe Roman, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU