HCL nr. 116 din 12.05.2022

0
HCL nr. 116 din 12.05.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 116 din 12.05.2022
privind modificarea unor hotărâri (H.C.L. nr. 222, 223 și 236/2020)
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 32813 din 11.05.2022 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 32926 din 11.05.2022 întocmit de către Biroul Administrație Publică și Relația cu Consiliul Local;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 33129 din 11.05.2022 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 25 din 12.05.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 130 din 12.05.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 96, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative, coroborat cu art. 4, alin. 1 din anexa la Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, ale Ordinului M.E.C.S. nr. 4621/2015 și ale Ordinului M.E.C.S. nr. 4624/2015,

În temeiul art. 124 – 127, ale art. 129, alin. 2, lit. „a” și alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, alin. 3, lit. „i”, art. 140, precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se modifică Comisia de numărare a voturilor pe perioada mandatului consiliului local, comisie numită prin art. 1 al H.C.L. nr. 222 din 19.11.2020 în sensul că în locul doamnei Alexandra-Andreea Broască se desemnează domnul Eugen Patrașcu, ceilalti membri rămân neschimbați conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se modifică Comisia pentru administrație publică locală, sport și turism, comisie numită prin paragraful 3 al punctului 2 din anexa la H.C.L. nr. 223 din 19.11.2020, cu modificările ulterioare, în sensul că în locul doamnei Alexandra-Andreea Broască se desemnează domnul Eugen Patrașcu, ceilalti membri rămân neschimbați, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă modificarea punctelor 4 și 12 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că în locul doamnei Alexandra-Andreea Broască se desemnează domnul Eugen Patrașcu, ceilalti membri rămân neschimbați, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 1
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0